Thoughts of a grain of sand

Registan ki ret ki soch sahi nahi hai |

Kya Samandar ki ret ki hai ?

Aur kya Samandar ki hai?

Aur kya yeh soch hi sahi hai?

Advertisements